ДОГОВІР № (Примірник)

"(день)" (місяць) (рік)р.

Кондратюк О.В., надалі “Виконавець”, з однієї сторони, та {{(Ф.І.О. клієнта), надалі – “Замовник”, з іншої сторони, а разом – “Сторони”, уклали цю Угоду про наступне:

1.Предмет Угоди

1.1 Предметом Угоди є встановлення Замовнику обладнання передачі даних, та надання Замовнику послуг передачі даних, послуг доступу до глобальної мережі Інтернет та до ресурсів локальної мережі (надалі - “Послуги”) по виділеним лініям у відповідності до діючого Прейскуранту.

1.2 Виконавець, діючи відповідно Угоди, надає, а Замовник сплачує та приймає виконані роботи та надані Послуги.

1.3 Офіційні повідомлення для Замовника публікуються на сайті Виконавця (http://www.vishinet.dp.ua). Особиста статистика Замовника знаходиться за адресою (http://stat.vishinet.dp.ua/cgi-bin/stat.pl). Вказані ресурси є офіційними засобами інформації Виконавця, вони є обов’язковими для прочитання та прийняття до відома Замовника.

2.Вартість робіт та порядок розрахунків

2.1 Ціни в Тарифах визначаються в гривнях.

2.2 Оплата Послуг, що надаватимуться наступного місяця, здійснюється в поточному місяці за цінами, вказаними на Web-сторінці на момент оплати послуг.

2.3 Під час сеансу доступу до мережі Інтернет враховується вхідний та вихідний трафік.

2.4 Придбання пакету є обов’язковим для користування ресурсами мережі Виконавця та Інтернет.

2.5 Термін дії пакету - календарний місяць (з першого до останнього числа місяця).

2.6 Якщо протягом сплаченого періоду баланс Особового рахунку стає негативним, то відбувається припинення Послуг, пов’язаних з доступом в Інтернет та локальної мережі.

2.7 Оплата за послуги Інтернет є щомісячною та обов'язковою.

2.8 Якщо Замовником не здійснена оплата Послуг за наступний місяць, то надання Послуг Виконавцем наступного місяця автоматично припиняється до моменту оплати, але якщо баланс не стає позитивним до кінця місяця, то тариф вважается відпрацьованим та з Замовника списується сума відповідного тарифного плану.

2.9 У випадку, якщо Особовий рахунок Замовника залишається заблокованим 2 (два) місяці, Виконавець має право розірвати цю Угоду.

2.10 Замовник самостійно несе відповідальнiсть за правильність здійснених ним оплат.

3 Обов’язки сторін

3.1 Виконавець зобов’язаний:

3.1.1 Забезпечити надання Послуг у відповідності з діючим Прейскурантом та Умовами надання Послуг.

3.1.2 Протягом 14 (чотирнадцять) робочих днів після отримання від Замовника попередньої оплати, згідно Прейскуранту, забезпечити підключення до локальної мережі передачі даних, надати Замовнику реквізити авторизованого мережевого доступу та відкрити персональний Особистий рахунок в обліковій системі Виконавця.

3.1.3 Попереджувати Замовника про всі зміни щодо умов обслуговування, котрі торкаються цін, переліку Послуг або інших питань, пов’язаних з виконанням цієї Угоди, не менше ніж за 10 (десять) днів до вступу їх в силу, шляхом розміщення інформації на сайті Виконавця.

3.1.4 Відповідно запиту надати Замовнику інформацію про стан його Особистого рахунку (балансу).

3.1.5 Надати доступ до сервера статистики для самостійного контролю витрати ресурсів Замовника.

3.1.6 Залишати за собою право на проведення позачергових робіт по модернізації або поліпшенню працездатності мережі, що приводять до тимчасової відсутності зв’язку на період не більше 10% експлуатаційного часу. Перерва в наданні Послуг понад 10% компенсується Виконавцем шляхом продовження терміну дії пакету. Відлік тимчасової відсутності зв’язку у Замовника починаеєься після повідомленя Замовником Виконавця про відсутність зв’язку.

3.1.6.1 Якщо Замовник не отримав або недоотримав послуги не з вини Виконавця, то компенсація не надається та кошти не повертаються.

3.1.7 Усунути будь-які неполадки, що впливають на повноцінну роботу Замовника та виникли з вини Виконавця, протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання Виконавцем інформації про неполадки від Замовника.(У випадку, якщо неполадки в роботі системи Замовника відбулися не з вини Виконавця, то Замовник усуває їх самостійно або за допомогою Виконавця, при цьому сплативши ці послуги відповідно до прейскуранту.)

3.2 Виконавець не дає гарантії в тому, що всі функції або послуги, що надаються усередині локальної мережі Виконавця, будуть постійно доступні, надаватися безперервно, надійно захищені та вільні від помилок, що сервери на яких міститься інша інформація, не міститимуть вірусів або інших шкідливих компонентів, що потрапили туди, не дивлячись на заборону Виконавця.

3.3 Замовник зобов’язаний:

3.3.1 Самостійно слідкувати за станом свого Особистого рахунку та своєчасно поповнювати його авансовими платежами у відповідності з діючим Прейскурантом, своєчасно здійснювати оплату рахунків, які виставляє Виконавець.

3.3.2 Надавати Виконавцю необхідну співдію при підключенні Замовника до мережі.

3.3.3 Терміново повідомляти про будь-які збої або погіршення якості в роботі робітників технічної підтримки Виконавця за телефоном 096-419-30-98.

3.3.4 Дотримуватись Правил користування послугою доступу до мережі Internet/Home, встановлених Виконавцем та Європейським координаційним органом Інтернет – RIPE (http://www.ripe.net), які визначають порядок надання і використання послуг доступу до мережі Інтернет, а також дотримуються традицій, що склалися в Інтернет, та норм користування мережею, опублікованих на http://www.ofisp.org/documents/ofisp-005.html. У разі порушення перерахованих умов Виконавця має право припинити надання Послуг і розірвати Угоду на абонентське обслуговування в односторонньому порядку.

3.3.5 Дотримуватись міжнародних правил і законодавства України в питаннях, пов’язаних з отриманням і використанням інформації при роботі в мережі Інтернет.

3.3.6 Дотримуватись авторських прав на документацію, програмні засоби та інформацію, що надається Виконавцем, одержаних по інформаційним каналам Виконавця

3.3.7 Використовувати Послуги Виконавця тільки легальним чином і не переносити на Виконавця відповідальність за збиток будь-якого роду, понесений Замовником або третьою стороною в ході експлуатації Послуг Виконавця.

3.3.8 Самостійно відстежувати зміни, пов’язані з реалізацією Угоди, Прейскуранту, шляхом регулярного перегляду інформації в джерелах інформації, які описані в п. 1.3 цієї Угоди.

3.4 Самостійно(або за допомогою Виконавця, при цьому сплативши ці послуги) стежити та при необхідності обслуговувати обладнання безпровідної передачі даних встановлене Виконавцем.

3.4.1 Самостійно (або за допомогою Виконавця, при цьому сплативши ці послуги) видаляти всі завади та перешкоди на шляху прямування сигналу від обладнання Виконавця до приймального обладнання Замовника

4 Відповідальність Сторін

4.1 При невиконанні однієї зі Сторін будь-якого положення діючої Угоди спірні питання регулюються на підставі взаємних домовленостей. Якщо рішення суперечок й розбіжностей на підставі взаємних домовленостей неможливо, то вони підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.2 Виконавець в процесі надання Послуг не несе ніякої відповідальності за будь-які випадки спотворення інформації і затримки в її отриманні, викликані технологічними причинами об’єктивного характеру.

4.3 Виконавець не несе юридичну, матеріальну або інші відповідальності за:

4.4 Замовник, отримуючи надані йому Послуги, самостійно відповідає за шкоду, заподіяну його діями (особисто ним або іншою особою під його мережевими реквізитами) особі або майну громадян, юридичних осіб, Державі або етичними принципами суспільства.

4.5 Замовнику забороняється:

4.5.1 Змінювати реквізити та дані (МАС-адреса, ІР-адреса та ін), що ідентифікують комп’ютер Замовника в мережі Виконавця.

4.5.2 Робити спроби до отримання несанкціонованого доступу до будь-яких комп’ютерів в мережі, рахунків інших Замовників або будь-яких комп’ютерних систем або мереж, підключених до мережі Виконавця, або шляхом злому, або підбору пароля, або будь-яким іншим способом. Замовник не має права збирати або робити спроби до збору особистих відомостей, що мають відношення до інших Замовників Виконавця.

4.5.3 Встановлювати, без попереднього узгодження з Виконавцем, на підключеному до мережі комп’ютері proxy, gate, Tunnel і будь-які інші програми та сервіси, до яких можуть звертатися інші пристрої і комп’ютери мережі Виконавця.

4.5.4 Без повідомлення та узгодження з Виконавцем підключати до виділеної Замовнику лінії будь-які інші пристрої, окрім комп’ютера, зареєстрованого при підключенні.

4.5.5 Використовувати мережу, сервіси та ресурси Виконавця для надання будь-яких послуг третім особам. Виконавець має право при наданні Послуг не підтримувати і/або забороняти сервіси, послуги та технології, що суперечать політиці Виконавця і/або здатні завдати прямого або непрямого збитку Виконавцю.

4.5.6 Розміщувати комп’ютерні програми, файли та інші матеріали, що містять деструктивні фрагменти, які порушують роботу мережі, такі як віруси, “биті файли” , “приховані файли” (такі як, наприклад, графічні файли з прикладеним аудіофайлом), “черв’яки”, трояни, або засоби для використання прокрутки, показу декількох вікон, які можуть спричинити за собою порушення в роботі комп’ютерів і/або їх операційних систем або негативним чином вплинути на комп’ютери інших Замовників або цілісність мережевого простору. В разі заподіяння шкоди Замовником, Виконавець стягує штраф, рівний сумі завданного збитку Виконавцю.

5 Порядок змін умов Угоди

5.1 Усі доповнення і зміни до цієї Угоди дійсні, якщо вони прийняті по взаємному узгодженню, оформлені письмово і підписані Сторонами.

5.2 Виконавець має право на одностороннє внесення змін в умовах діючої Угоди й Прейскуранту, при цьому Виконавець повинен повідомити Замовника про внесення змін шляхом публікацій нової редакції Угоди на сайті Виконавця або іншим шляхом не менш ніж за 14 днів до дати вступу змін в дію.

5.3 Якщо Замовник не згоден з внесенням змін, тоді він має право на одностороннє розірвання Угоди до дати вступу змін в дію, але тільки при умові відсутності заборгованості перед Виконавцем та обов’язковим письмовим повідомленням Виконавця про розірвання Угоди. В цьому випадку Замовнику гарантується повернення невикористаних коштів з його особистого рахунку. У випадку, якщо до дати вступу змін в дію, від Замовника не поступає інформації про розірвання Угоди, всі внесенні Виконавцем зміни вважаються прийняті Замовником, а нова редакція Угоди є дійсною.

6 Форс-мажор

6.1 Сторони звільняються від будь-якої відповідальності за невиконання чи неналежне виконання умов даної Угоди у разі настання форс-мажорної ситуації або обставин непереборної, непередбачуваної та неконтрольованої Сторонами сили, що виникли після укладання Угоди, а саме: пожежа, повінь, гроза, град, землетрус, інші стихійні лиха, обледеніння кабелю, вихід з ладу мережі електроживлення та цифрового зв’язку, військові дії, терористичні акти, страйки, народні заворушення, крадіжки обладнання чи кабелю, прийняття місцевою, обласною адміністрацією, Верховною Радою, Кабінетом Міністрів, Президентом України та іншими органами влади постанов, законодавчих актів, законів, що забороняють діяльність Виконавця в тому вигляді, якою вона є, або регламентують її таким чином, що Виконавець стане неспроможним виконати зобов’язання перед Замовником, інші непередбачувані обставини тощо.

6.2 Кожна сторона бере на себе ризик від наслідків цих обставин.

6.3 У разі настання форс-мажорних ситуацій виконання умов Угоди переноситься на відповідний період дії цих ситуацій.

6.4 Сторона, яка потрапила під дії форс-мажору, має всіма доступними засобами зв’язку негайно повідомити про їх початок та закінчення іншу Сторону.

6.5 Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для відмови Замовника від сплати за наданні до настання вказаних обставин послуг.

7 Порядок розірвання Угоди

7.1 Угода може бути розірвана у будь-який час за взаємною згодою Сторін.

7.2 При порушенні однією із Сторін умов цієї Угоди, інша Сторона має право на одностороннє розірвання Угоди, про що письмово повідомляє Сторону, що порушила умови Угоди.

7.3 Виконавець має право призупинити надання Замовнику Послуг та розірвати Угоду, у випадку, якщо Замовник порушив умови цієї Угоди. Будь-які дії Замовника або їх наслідки, які, на думку Виконавця, можуть спричинити за собою позбавлення, рівно як і обмеження можливості користуватися послугами Виконавця для іншого Замовника, визнаються неприпустимими і є достатньою підставою для розірвання цієї Умови. Залишок невикористаних засобів з Особового рахунку Замовника у цьому випадку не повертається.

7.4 Замовник має право на одностороннє розірвання Угоди тільки за умов відсутності заборгованості перед Виконавцем. Залишок невикористаних засобів з Рахунку Замовника у цьому випадку повертається, за винятком випадків, передбачених п.6.3 цієї Угоди. Замовник зобов’язаний письмово повідомити Виконавця про розірвання Угоди, не менше ніж за 14 (чотирнадцять) днів до передбачуваної дати розірвання.

7.6 При розірванні Угоди залишок невикористаних коштів на Особовому рахунку Замовника йому не повертається, а залишається у Виконавця.

8 Особливі умови

8.1 Замовник не має права без письмової згоди Виконавця передавати або продавати свої права, обов’язки та Послуги за даною Угодою третім особам.

8.2 На додаткові види послуг, не перераховані в Прейскуранті, але що входять в предмет цієї Угоди, а також за особливих умов його виконання, Сторонами складаються додаткові угоди, що є невід’ємною частиною цієї Угоди. Термін дії та умови надання додаткових послуг та особливі обставини виконання цієї Угоди визначаються в додаткових угодах.

8.3 Замовник та Виконавець зобов’язуються забезпечити актуальність і конфеденційність за даною Угодою, включаючи атрибути авторизованого доступу, банківські реквізити, адреси Сторін і інші дані, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

8.4 Виконавець має право на тимчасове припинення надання послуг, у зв'язку з невиконанням Замовником пунктів договору 3.4 та 3.4.1.

9 Термін дії Угоди

9.1 Ця Угода набуває чинності з дати її підписання та діє до кінця поточного календарного року.

9.2 У випадку, якщо жодна із Сторін не проінформує іншу про розірвання цієї Угоди за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати закінчення її терміну дії, дана Угода вважається пролонгованою на наступний календарний рік на тих же умовах, що зазначені в цій Угоді. Кількість таких продовжень не обмежено.

10 Заключні положення

10.1 В усьому іншому, неврегульованому у цій Угоді, Сторони застосовуватимуть Правила користувння послугою доступу до мережі Internet, чинне законодавство України і Міжнародні законодавчі акти.

10.2 Ця Угода, включаючи Додатки та Доповнення, змінює будь-які інші попередні угоди, врегулювання, письмові та усні домовленості, що відносяться до предмету цієї Угоди.

10.3 Ця Угода складена у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу (на 5-ти сторінках, українською мовою), один з яких знаходиться у Замовника, інший у Виконавця.

10.4 Обладнання та лiнiя передачi даних до квартири (будинку) Замовника є власнiстю Виконавця.

10.5 Підпис Замовника в Угоді, в Додатках та інших Додаткових угодах, свідчить про те, що він ознайомлений з цінами та тарифними умовами Угоди, Правилами користування послугою доступу до мережі Internet/Home та умовами користування мережею Інтернет, та зобов’язується їх виконувати.

10.6 Підпис в Угоді підтверджує, що інформація та документи, надані Замовником, є достовірними та відповідають чинному законодавству України та статутним документам

11 Адреси та банківські реквізити Сторін
Виконавець:

Кондратюк О.В.

52151 Днiпропетровська область,

Пятихатський район.,

смт. Вишневе Замовник:

Прізвище, ім'я, по-батькові:

(Ф.І.О. клієнта)

Адреса:

вул. буд.

Ідентифікаційний код:

Паспортні дані:

Виданий:Телефон:

(підпис)__________________
(підпис)__________________